مشکلاتی که دکمه نامرئی در طراحی سایت ایجاد میکند چیست؟

- دکمه نامرئي علاوه بر زيبايي و نکات مثبتش يک سري موارد منفي در سايت نيز دارد.

- در برخي موارد دکمه هاي نامرئي ممکن است خيلي شبيه به زمينه شوند و کاربر را گيج کنند.همه ي کاربران درباره ي اين نوع از طراحي مطلع نيستند و ممکن است براي تشخيص اينگونه دکمه ها و چگونگي استفاده از آن دچار مشکل شوند.
- دکمه هاي نامرئي را بايد درجايگاه و اندازه مناسب قرار داد. به خاطر داشته باشيد مکاني را براي آن در نظر بگيريد که هم ديد خوبي داشته باشد و هم بر روي نکته کليدي تصوير شما قرارنگرفته باشد.
- دکمه هاي نامرئي گاه جذابيت بيشتري نسبت به تصوير دارند و همين امر موجب ناديده ماندن بخش هاي مهمي از تصاوير شما ميشود.
- برخي از متن ها و عباراتي که بعنوان متن دکمه انتخاب ميشوند بسيار پيچيده هستند. متني که در اين دکمه استفاده مي شود بايد واضح و قابل درک باشد.
- قبل ازاينکه شهرت و زيبايي اين دکمه ها را در نظر بگيريد، مطمئن شويد که اين دکمه در طراحي سايت شما کاربرد داشته و همخواني لازم با ساير المان هاي سايت را دارد.
سي ار کو