طراحی پورتال

مقابل طراحي سايت ها و طراحي پورتال هاي تجاري , طراحي سايت & ها و طراحي پورتال هاي سرگرمي قرار دارند در اين طراحي سايت & ها و طراحي پورتال ها هم ممکن است برخي محدوديت هاي تجاري اعمال شود مانند ديسني, سوني و ... اما اغلب اين طراحي سايت & ها و طراحي پورتال ها اراي کمترين محدوديت براي طراحي بوده و براي طراح آزادي عمل بيشتري وجود دارد مشتريان اين طراحي سايت & ها و طراحي پورتال هاا معمولا مشکل ترين مشتريان و بي ثبات ترين آنها براي شناسايي هستند موضوعي که در سال گذشته محبوب ترين بوده ممکن است ديگر مورد توجه قرار نگيرد


طراحي سايت ها و طراحي پورتال هاي سرگرمي داراي خصوصيات زيرند

ساختار کم و تعامل بيشتر

تمرکز بيشتر به تصاوير نسبت به نوشته ها
استفاده از منابعي كه مشتريان بالقوه اين نوع طراحي سايت & ها و طراحي پورتال ها نياز به يادگيري آنها دارند
انجام محاسبات حرفه اي براي بهبود سرعت پردازنده, پهناي باند شبکه و عمق نمايش
کمبود مهمي که در حال حاضر در طراحي سايت & ها و طراحي پورتال هاي سرگرمي وجود دارد تفاوت کلي بين شمايل صفحات وب و شکل واقعي سرگرمي مورد نظر بيننده مانند بازي, کتاب, کنسرت و ... است . بيننده با مقايسه ب سايت و طراحي پورتال با شکل واقعي سرگرمي ميتواند به عدم واقع گرايي طراحي سايت & ها و طراحي پورتال ها نسبت به رسانه اصلي پي ميبرند
براي موفقيت طراحي سايت &n ها و طراحي پورتال ها سرگرمي وب
ابتدا بايد صفحات طراحي سايت و طراحي پورتال واقع گرايانه و منطبق با وسايل موجود در زندگي باشد يا به گونه اي طراحي شود که هيچ مرجعي در دنياي واقعي نداشته باشد که مورد مقايسه قرار گيرد