عملکرد تست A/B

تست A/B به مديران و کارشناسان اين امکان را مي‌دهد تا بتوانند نرخ تبديل بالاتر و نرخ پرش پايين‌ تري براي صفحه فرود خود تأمين کنند. در واقع با تغييري که در يک بخش از ساختار صفحه فرود يا رنگ، تصوير، عنوان و زير عنوان مي‌دهيد مي‌توانيد در يک بازه زماني مشخصي ببينيد که آيا اين تغيير به بهتر شدن نرخ تبديل شما کمک کرده يا خير؛ بنابراين با تست A/B مختلف مي‌توانيد هموارد تلاش کنيد تا نرخ تبديل بالاتري بدست بياوريد. همچنين با استفاده از اين تست مي‌توانيد ببينيد مشتريان شما به چه تغييراتي عکس‌العمل مثبت و به کداميک عکس‌العمل منفي نشان داده‌اند. افزايش رتبه سايت
تست A/B اگر درست انجام شود روشي قدرتمند براي افزايش conversion rate است. بسيار مهم است که شما بر روي تست A/B زمان کافي بگذاريد و دربازه ي 7 تا 10 روز به جمع آوري ديتا بپردازيد تا تصميمي که گرفته مي شود بهترين تصميم باشد تا باعث افزايش conversion rate شود.

تست A/B چطور انجام مي‌شود؟
براي اينکه شما بتوانيد اين تست را درست انجام بدهيد بايد شرايط يکساني براي بازديدکنندگان از آن صفحه فراهم کنيد. به فرض مثال بايد صفحه A را به نيمي از مشتريان و صفحه B را به نيمي ديگر نشان دهيد و بازخوردهاي آن‌ها را باهم مقايسه کنيد. همچنين در هر بار تست،‌ بايد يک المان را تغيير دهيد تا بتوانيد ببينيد نتيجه آن چه تغييري کرده است. حتماً به اين انتخاب کردن يک موضوع توجه کنيد چرا که اگر چند موضوع را با هم تغيير دهيد، حتي اگر نتيجه بهتري هم بدست بياوريد، احتمال اينکه بفهميد کدام يک از تغييرات باعث بهتر شدن نتيجه شده کم خواهد بود.

مراحل چهارگانه براي تست A/B

1- تعيين يک هدف
هدف اصلي و کلي اجراي تست A/B بهبود عناصري خاص با هدف ترغيب کاربران و مشتريان به انجام عملي خاص است.

2- فرضيه‌ها
تجزيه و تحليل نرخ تبديل فعلي و شناسايي آن صفحاتي از سايت که براي ترغيب مشتري به انجام عملي خاص بايد بهينه شود، نقطه شروع اجراي تست است.
علاوه بر اين، شما بايد آن فاکتوري که يک بار تغيير يافته و تفاوتي معني‌دار در رفتار مشتري به وجود آورده را نيز دقيقاً شناسايي کنيد

3- اجراي تست
تست بايد تحت قوانين و ضوابط سختگيرانه‌اي انجام شود.

براي اين که بتوان نتايج را به دقت مورد ارزيابي و سنجش قرار داد.

 

4- تحليل داده‌ها

آزمون ممکن است نتايجي خنثي به دنبال داشته باشد، يا افزايش قابل توجهي در نرخ تبديل نشان دهد.
شما بايد يک تئوري براي صفحه برنده داشته باشيد ولي به هر حال از ياد نبريد که تست A/B يک متد علمي است و بايد به نتايج آن اعتماد کنيد، حتي اگر از آنها بسيار متعجب شويد.

مدت زمان انجام تست A/B چقدر است؟
در واقع عدد دقيقي به اين سؤال نمي‌توان نسبت داد چرا که زمانم يا زياد براي سايت‌هاي مختلف متفاوت است. تنها موردي که بايد به آن توجه کنيد زمان مناسبي است که مي‌توانيد با استناد به آن، نتيجه را مورد بررسي قرار دهيد. در صورتي که زمان کم باشد فرصت ديدن مناسب صفحه را از بازديد کننده گرفته‌ايد و در صورتي که مدت زمان زياد باشد ممکن است نتيجه درستي بدست نيايد.
نتيجه حاصل از تست A/B مي‌تواند در بالاتر رفتن نرخ تبديل صفحه فرود شما کمک زيادي بکند؛ بنابراين اين تست براي کسب‌وکار شما مهم و حياتي است. آن را بي‌اهميت نشماريد.