آیا این پروژه طراحی سایت را قبول کنم ؟

ابتدا بايد به جواب سوالاتي درباره جزييات پروژه برسيم تا بتوانيم تصميم درست بگيريم :
آيا از پس اين کار (پروژه طراحي سايت) بر مي آيم ؟
پروژه هاي مختلف داراي الزامات و نيازهاي مختلف هستند و البته هر دسته از اين الزامات صرفا به طور ايده آل متناسب با مهارت ها و توان کاري شما و تيم شما نيست . به عنوان مثال ، اگر پروژه اي نيازمند عملکرد تبليغاتي و تجارت الکترونيک است و شما هيچ تجربه اي در قبال اين نوع از وب سايت ها نداريد ، بهتر است اين کار را رد کنيد و با قبول کردن آن خود را به دردسر و گرفتاري دچار نکنيد . البته به اين مسئله نيز بايد توجه شود که مي بايست براي افزايش مهارت و دانش ، پروژه ها و کارهاي جديد را انجام داد و در زمينه هاي متفاوت تجربه کسب کرد ؛ اما بايد هوشمندانه عمل کنيد و آگاه باشيد که با قبول کردن پروژه اي پيچيده که دانش و مهارت قبلي براي انجام آن و اصلا از توان انجام و موفق شدن در آن اطمينان نداريد ، خود را دچار زحمت و دردسر کنيد و در نهايت با شکست مواجه شويد .
آيا فرصت کافي براي انجام پروژه را داريد ؟
چه شما براي يک شرکت طراحي سايت و يا چه به صورت آزاد و انفرادي کار کنيد ، در هر صورت به عنوان يک طراح سايت بايد همواره درگير کار و پروژه هاي مختلف باشيد و بيکار نمانيد . وقتي يک پروژه تمام شد ، بايد قرارداد پروژه بعدي را از قبل داشته باشيد و به سراغش برويد . به اين ترتيب ، اکثر طراحان وب سايت پروژه هاي خود را در تقويم کاري خود يادداشت مي کنند و هميشه درگير کار هستند . اين به اين معناست که در واقع ممکن است شما براي قبول يک پروژه قابليت مناسب زماني و فرصت کافي براي انجام آن را نداشته باشيد . پيش از قبول پروژه بايد اين مورد را نيز حتما بررسي کنيد و ببينيد که زمان مد نظر کارفرما براي اتمام و تحويل پروژه با تقويم کاري شما تناسب دارد يا نه .
آيا زمان بندي براي انجام و اتمام و تحويل پروژه تحقق پذير است ؟ - حتي اگر شما در تقويم کاريتان زمان خالي داشتيد که پروژه را قبول کنيد ، باز هم بايد به زمان بندي مد نظر کارفرما دقت کنيد که آيا اين زمان بندي تحقق پذير و دست يافتني است يا خير . اغلب اوقات کارفرما پروژه خود را فوري و در بازه زماني کوتاهي تکميل شده مي خواهد ، غافل از اينکه بداند وسعت کار بر پروژه اش چقدر است و واقع بينانه ، طراحي و توسعه و پياده سازي وب سايتش چه مدتي زمان مي برد . اجراي مراحل پروژه يک وب سايت خوب و کامل زمان بر است ، پس مطمئن شويد که زماني که کارفرما براي شما مشخص کرده با زمان واقعي تکميل پروژه تطابق دارد .
آيا بودجه موجود براي تامين هزينه هاي پروژه کافي است ؟ - دانستن وسعت و مراحل پياده سازي پروژه نه تنها در تعيين زمان واقعي تکميل پروژه ، بلکه در محاسبه و برآورد بودجه مورد نياز براي تکميل پروژه نيز به ما کمک مي کند و الزامي است . اين مورد هم يکي ديگر از مواردي است که کارفرما بدون داشتن دانش و اطلاعات دقيق و درست از اينکه يک وب سايت با کيفيت به صرف چه ميزان هزينه نياز دارد ، ممکن است طراح سايت را به دردسر بياندازد . اين کار شماست که بودجه مورد نياز را محاسبه و تلاش کنيد کارفرما را براي تامين آن توجيه و تفهيم کنيد . در آخر هم الزامات تکميل کردن پروژه را با امکاناتي که کارفرما در اختيار شما قرار مي دهد بسنجيد و در مورد پذيرفتن يا نپذيرفتن پروژه تصميم بگيريد .
وب نوش