اصول اساسی طراحی سایت

طراحي سايت تجارت الکترونيک بسيار جدي تر و مشکل تر از داشتن يک طراحي سايت جالب براي بازديد کننده است. هر چند جذابيت طراحي سايت عامل مهمي است اما بايد به همان اندازه به کارايي طراحي سايت نيز اهميت داده شود. به نظر مي رسد که بسياري از طراحان طراحي سايت و طراحان طراحي پورتال روي ظاهر طراحي پورتال بيشتر از کارايي آن تمرکز مي کنند. اما بازديدکننده اي که به علت ضعف کارآيي، از طراحي پورتال نااميد مي شود، به سرعت طراحي سايت را ترک خواهد کرد و هرگز بازنخواهد گشت.

د ر طراحي سايت و طراحي پورتال هاي تجارت الکترونيکي به اطلاعات پايه اي د ر زمينه طراحي پورتال و طراحي سايت و کمي تجربه و تمرين احتياج است. طراحي پورتال ها اصول اوليه اي دارند که اگر آنها را رعايت نکنيد، متاسفانه هيچ وقت نخواهيد توانست طراحي سايت خود را از نظر امکانات و کارآيي به حدي برسانيد که بازديدکنندگان را راضي نماييد.

براي ايجاد فروش بيشتر از طريق طراحي پورتال روي نکات زير تمرکز کنيد - زمان LOAD ، اندازه صفحات و سيستم هدايت بازديدکننده د ر طراحي سايت

صفحاتي که به کندي ظاهر مي شوند، صفحات بسيار بزرگ يا بسيار کوچک و دشواري حرکت د ر طراحي سايت، هر کدام به تنهايي کافي هستند تا بازديدکننده را خسته و نا اميد نمايند. بازديدکننده هرگز نبايد منتظر ظاهر شدن صفحات وب بماند، هرگز نبايد براي خواندن اطلاعات مورد نظرش صفحه را بالا و پايين کند و هرگز نبايد براي اطلاعاتي د ر مورد خريد اجناس مورد نظرش، با دشواري تمام سايت را جستجو کند.

سايتهاي داراي صفحات مرتب، سريع و هدفمند معمولا د ر امر فروش نيز موفق تر هستند.

براي اطمينان از سرعت بالا آمدن سايت خود به آد رس زير مراجعه نماييد:

http://www.tracert.com/

اين طراحي سايت از روي سايز صفحات و حجم اطلاعات شما، سرعت را حدس نمي زند بلکه به راستي از نقاط مختلف جهان به طراحي پورتال شما وصل مي شود و سرعت متوسط بالا آمدن طراحي پورتال را به شما برميگرداند.

2- استفاده کمتر از عوامل گرافيکي
اگرچه عوامل گرافيکي فريبنده و جذاب به نظر مي رسند، اما معمولا براي فروش موثر نيستند. حتي د ر صورت استفاده زياد ممکن است نتيجه برعکس ايجاد کند. زيرا باعث خواهند شد که سرعت طراحي سايت بسيار پايين بيايد و ضمنا ممکن است ذهن بينندگان طراحي سايت را از هدف اصلي طراحي پورتال که فروش است، دور نمايند. اگر لازم است که از عوامل گرافيکي استفاده کنيد بايد تصاوير مناسب براي طراحي پورتال انتخاب نماييد و سايز آنها را تا حد ممکن کوچک کنيد. اکثر تصاوير گرافيکي را مي توان حدود 20 د رصد کوچک کرد بدون آن که لطمه اي به کيفيت و تاثير تصوير وارد شود.

د ر طراحي سايت زير ابزار مفيدي براي بهينه سازي تصاوير گرافيکي براي استفاده د ر محيط وب وجود دارد:

http://www.netmechanic.com/accelerate.htm

3- استفاده از CSS يا cascading style sheet
با استفاده از فايل هاي CSS مي توانيد بسياري از تگ هاي تکراري html مانند Font را حذف نماييد. اين گونه تگ ها معمولا 5 تا 7 د رصد حجم صفحات شما را اشغال مي کنند. تصور کنيد که د ر صورت داشتن 100 صفحه د ر طراحي پورتال ، د ر چه حجمي صرفه جويي خواهيد کرد.

4- شکستن طراحي سايت به جدولهاي (table) کوچکتر
به جاي قرار دادن کل صفحه د ر يک جدول بزرگ، آن را به بخشهاي کوچکتر تقسيم نماييد. با اين کار هنگام ورود بازديدکننده بخشهاي مختلف صفحه شما به تد ريج ظاهر مي شوند و بازديدکننده مجبور نمي شود مدت زمان زيادي به صفحه سفيد خيره شود تا صفحه شما بالا بيايد. اين نکته از مواردي است که معمولا فراموش مي شود.

5- استفاده از نقشه سايت
نقشه طراحي سايت نه تنها باعث افزايش رتبه شما د ر موتورهاي جستجو مي شود، بلکه د ر واقع راهنماي بازديدکنندگان طراحي پورتال به شمار مي آيد و از سرد رگمي آنها د ر طراحي سايت هاي بزرگ مانند طراحي سايتهاي تجارت الکترونيک جلوگيري مي کند. نقشه طراحي سايت همانگونه که از نام آن مشخص است بايد نشاندهنده مسيرهايي باشد که بازديدکنندگان مي توانند د ر سايت شما طي کنند. موتورهاي جستجو نيز از روي همين نقشه، طراحي پورتال شما را پيمايش مي کنند. بنابراين نقشه سايت يکي از عوامل ضروري طراحي پورتال هاي تجارت الکترونيک محسوب مي شوند. - محتويات غني
محتوياتي که شامل کلمات کليدي باشند و هدفمند و با رعايت اصول نوشته شده باشند، باعث افزايش رتبه د ر موتورهاي جستجو مي شوند. همچنين بازديدکننده را علاقمند خواهند کرد که از شما خريد کند. همانطور که شيوه نوشتاري غلط باعث راندن مشتريان خواهد شد و عدم وجود کلمات کليدي رتبه شما را د ر موتورهاي جستجو پايين خواهد آورد. شيوه نوشتار اولين راه تاثيرگذاري بر روي بازديدکننده اي است که تازه به طراحي سايت شما مراجعه کرده است، بنابراين توجه دقيق و کافي به محتويات طراحي پورتال معمولا موجب فروش بيشتر خواهد شد.

7- عنوان (title) صفحات
صفحاتي که داراي عنوانهاي غني از کلمات کليدي هستند، ترافيک زيادي خواهند داشت و ترافيک بيشتر به معني فروش بيشتر است. اين عنوانها رتبه شما را د ر موتورهاي جستجو بهبود مي بخشند. براي صفحات داخلي خود نيز کلمات کليدي مناسبي د ر نظر بگيريد. طراحي پورتال هاي تجارت الکترونيک معمولا طراحي پورتال هاي بزرگي هستند. کلمات کليدي صفحات داخلي و ارتباط اين صفحات با هم براي موتورهاي جستجو بسيار مهم هستند. براي تصاوير محصولات خود حتما از تگ alt استفاده نماييد. عدم وجود اين تگ امتياز منفي بزرگي د ر رتبه شما ايجاد خواهد کرد.

8- استفاده آسان براي کاربر
پايگاههاي تجارت الکترونيک و رويه هاي فروش که استفاده از آنها دشوار است، مهمترين عامل صرف نظر مشتري از خريد هستند. پايگاه و رويه فروش براي استفاده کاربر بايد آسان و به اندازه اي مطمئن باشد که اطلاعات مربوط به فروش و مبالغ پرداختي هرگز از دست نرود.

9- امنيت طراحي پورتال
طراحي پورتال فروش بايد امن باشد و به بازديدکننده اطمينان بدهد که اطلاعات شخصي که او به طراحي سايت مي دهد د ر مکان مطمئني قرار مي گيرد و به هيچ عنوان د ر اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت و يا فروخته نخواهد شد. اين موضوع براي خريداران online بسيار اهميت دارد بنابراين هرگونه تضمين و اطمينان از امنيت طراحي پورتال باعث بهبود فروش خواهد شد.

10- صفحه تشکر از خريدار
بلافاصله بعد از د ريافت سفارش مشتري، د ر صفحه مخصوصي از او تشکر نماييد. اين حسن ادب شما تاثير مثبتي روي بازديدکننده خواهد داشت و تضمين خواهد کرد که اين فرد تبديل به مشتري هميشگي شما شود و براي خريدهاي بعدي به طراحي پورتال شما مراجعه کند.

يک طراحي پورتال تجارت الکترونيک قطعا با سايت هاي شخصي و يا طراحي پورتال سازمانهايي که قصد فروش از طريق طراحي پورتال را ندارند، تفاوت دارد. تمرکز روي طراحي طراحي پورتال و سيستم هدايت و ديگر جنبه هاي سايت، همه بايد به نحوي باشد که هدف اصلي طراحي پورتال که همان فروش است، را برآورده کند
بهره گيري از آمار ترافيک سايت
اكثر شركتهايي كه طراحي سايت دارند به آمار ترافيک طراحي سايت دسترسي دارند كه معمولا توسط شرکت ارائه کننده خدمات ميزباني طراحي سايت (Web Hosting) فراهم شده است. كساني كه از اين فايل ها استفاده نمي كنند (يا با شركت ميزبان وب كه قرارداد دارند آنها را د ر اختيارشان قرار نمي دهد) متوجه نيستند چه چيزي را از دست مي دهند .اطلاعات فراواني براي دستيابي وجود دارد كه استفاده از اين اطلاعات مي تواند تاثير بسزايي د ر بازده كار داشته باشد .آنچه د ر اينجا آورده مي شود آمارهاي اصلي است كه معمولا د ر دسترس هستند و همچنين پيشنهادهايي د ر مورد چگونگي استفاده از اين اطلاعات.


افسانه تعداد بازديد كنندگان (Hit)

مساله ايست كه اكثر بازديد کنندگان طراحي پورتال ها به آن دچار هستند که طراحي سايتهايي را مي بينند که خود ستايي نظير بيست هزار هيت ( hit ) د ر روز يا چيزي نظير اين را انجام مي دهند.اما اين به چه معناست ؟

متاسفانه براي يك بازارياب اينترنت تقريبا هيچ معنايي ندارد.
هيت د ر واقع به تعداد تقاضاهايي گفته مي شود كه سرويسگر شبكه (Web Server) د ريافت مي كند. مثال بسيار ساده د ر اين مورد اين است كه اگر صفحه اصلي شما (homepage) داراي بيست فايل گرافيكي مجزا باشد هر بازديد كننده از آن صفحه بيست هيت شمارش مي شود. بنابر اين اگر ادعا كنيد بيست هزار هيت د ر روز داشته ايد د ر حقيقت د ر مورد هزار بازديد كننده صحبت كرده ايد و واضح است كه چنين آماري از نظر تحليل تجاري قابل استناد نيست.

ميانگين بازديدكنندگان (روزانه ، هفتگي و ماهانه)
سنجش حقيقي فعاليت طراحي سايت است. مسلما د ر اغلب شرايط تعداد بالاتر بازديدكنندگان مطلوب است (و دستيابي به آن تا اندازه اي هدف بشمار ميرود). بدون دستيابي به اين اطلاعات و بدون آگاهي از پيشينه بازديد كنندگان ، قضاوت اينكه آيا بناي ابتكار تجاري شما د ر جلب بازديد کننده، بصورت الکترونيکي (Online) يا سنتي (Offline)، موفق بوده است يا خير؟ غير ممكن خواهد بود.
بايد توجه كرد كه هر چه بازديدكنندگان بيشتر باشند باقي اطلاعات صحيح تر خواهد بود. علت ساده است و آن اينكه الگوي استفاده د ر يك گروه نمونه بزرگتر گوياتر از الگو د ر يك نمونه كوچكتر است ، جايي كه گروهي محدود از مصرف كنندگان خاص مي توانند د ر نتايج ايجاد ابهام كنند.

ميانگين زمان صرف شده و تعداد صفحات بازديد شده
ميتواند براي مشخص كردن اينكه چقد ر سايت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار كند مفيد واقع شود. اگر ميانگين زماني كه افراد د ر طراحي سايت بوده اند كم باشد (مثلا كم تر از يك دقيقه) يا ميانگين مخاطبين تنها از يك يا دو صفحه بازديد كرده باشند ممكن است اين نشان دهنده يك مشكل باشد. شايد طراحي سايت شما بازديدكنندگان مناسبي جذب نكرده است و آنها با نگاهي سريع به طراحي سايت هنگامي كه متوجه مي شوند آنچه كه جويايش بوده اند نمي يابند از آن خارج مي شوند.
امكان دارد بازديدكنندگان د ر يافتن اطلاعات سر د رگم شده اند و تصميم گرفته اند د ر جاي ديگري جوياي اطلاعات باشند. حتي امكان دارد با وجود اينكه طراحي سايت تان مورد علاقه خودتان است، ارتعاشات ذهني نامناسبي القاء مي کند. علت هرچه باشد آگاهي از مدت زماني كه افراد د ر طراحي سايت شما بوده اند و تعداد صفحاتي كه نگاه كرده اند مي تواند مشكلات احتمالي را به شما گوشزد كند و شما را د ر برآورد كردن راه حل مناسب ياري دهد.

پرطرفدارترين و كم طرفدارترين صفحات وب
اين اطلاعات د ر مشخص كردن بخش هاي داغ و يا قسمتهايي كه د ر طراحي سايت شما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، كمك مي كند. اگر متوجه شويد صفحه اي كه از نظر شما بسيار مهم است مورد توجه واقع نشده شايد ارتباط (Link) به اين صفحه بايد چشمگيرتر و جذابتر شود.
از طرف ديگر اگر بخشهايي از طراحي پورتال را که كم اهميت تر مي دانيد بازديدكنندگان زيادي را به خود اختصاص داده است مي توانيد بخشي از بازاريابي و فروش خود را تغيير دهيد و د ر آن نقطه متمركز كنيد. مي توانيد مطمئن باشيد هر اطلاعاتي از اين موقعيتها د ريافت كنيد بينش ارزشمندي د ر مورد علايق و انگيزه هاي بازديدكنندگان به شما مي دهد.

صفحات خروج اصلي (Top Exit)
صفحات خاصي از طراحي پورتال شما هستند كه بازديدكنندگان پس از آنكه اطلاعات مورد نيازشان را د ريافت كردند با ديدن آنها از طراحي سايت خارج مي شوند (بالاخره آنها نمي توانند تا ابد بمانند). ممكن است يك صفحه تاييديه (confirmation page ) مثال خوب براي نقطه خروج باشد. يك صفحه ارتباط با سايت كه به مخاطبين اطلاع مي دهد چگونه مي توانند با شركت شما د ر ارتباط باشند نيز مناسب است. متاسفانه اين به هيچ وجه واقع بينانه نيست كه تصور كنيم هر يك از بازديدكنندگان شما دقيقا همان چيزي را كه جوياي آن است د ر طراحي پورتال شركت شما مي يابد. بنابراين طبيعي است كه صفحات خروجي متعددي د ر نظر گرفته شود اگرچه د رصد بالايي از بازديدكنندگان از صفحات مجزا از طراحي پورتال خارج شوند د ر اين مورد بررسي دقيق ضروري است. گاهي تغيير جزيي د ر محتوا تاثير مثبتي د ر حفظ و بازگشت دوباره مخاطبان ايجاد مي كند.

عبارات جستجوي اصلي (Top Search Phrases)
اطلاع از اين عبارات د ر آگاهي از اينكه چه گروههايي از طراحي پورتال شما بازديد مي كنند بسيار مفيد است. اگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازديدكنندگان يكدست بوده اند و مي توانيد فرض را بر اين بگذاريد كه بازديدهاي هدفمندي د ر جريان است. از طرف ديگر اگر عبارات پراکنده و متفاوتي براي يافتن طراحي پورتال شما به كار رفته باشد متوجه مي شويد كه بخشي از بازديدكنندگان از ويژگي هاي همانند برخوردار نيستند. بعلاوه هنگامي كه متوجه مي شويد افراد سايت شما را با تايپ كردن نام شركتتان پيدا مي كنند مي توانيد از اينكه نام و علامت تجاري شرکت شما (Brand name) توسط عموم شناخته شده است، خرسند باشيد. با مورد ملاحظه قرار دادن عبارات جستجويي كه بازديدكنندگان شما به كار مي برند به د رك بهتر از مخاطبين خود دست مي يابيد.

نتيجه گيري
د ر خاتمه، برخي افراد از اين اطلاعات بهت زده و هراسان مي شوند (اغلب به اين علت كه حجم زيادي اطلاعات به دستشان مي رسد) اما نبايد چنين باشد زيرا آمارهاي تخصصي بيشماري د ر اين زمينه وجود دارند كه مي تواند براي تحليلهاي عميق تر مورد استفاده قرار گيرند.
عوامل بالا اطلاعات ارزشمندي د ر مورد بازديدكنندگان طراحي پورتال و عملكرد طراحي سايت د ر اختيارتان قرار مي دهند. به ياد داشته باشيد اين اطلاعات به دليلي توليد و د ر اختيار شما قرار مي گيرند واين به شما بستگي دارد كه از آنها استفاده كنيد.